Designed by: cezaskal 2007-2009 © GOPS w Złotoryi

www.gminnafotografia.blo.pl

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zapraszamy na naszą nową stronę pod adresem:

www.gops.zlotoryja.com.pl

Download

Dokumenty do wykorzystania

- Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

- wzór zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

- wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

- wzór oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego

- wzór oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne

- wzór oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku

- wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

- wzór wniosku o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego

- wzór wywiadu

- wzór oświadczenia dla osób ubiegających się o dodatek z tyt. samotnego