Designed by: cezaskal 2007-2009 © GOPS w Złotoryi

www.gminnafotografia.blo.pl

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zapraszamy na naszą nową stronę pod adresem:

www.gops.zlotoryja.com.pl

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi po raz kolejny przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Wykorzystaj swoją szansę. Zadanie realizowane jest przez cały rok. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie bezrobociu.

Tegoroczny projekt systemowy naszego ośrodka skierowany jest do 14 osób (11 kobiet i 3 mężczyzn), z których trzynaście osób jest bezrobotnych i jedna nieaktywna zawodowo (osoba niepełnosprawna). Wszyscy uczestnicy projektu są w wieku aktywności zawodowej, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i są zagrożeni wykluczeniem społecznym.
Wobec każdej osoby zastosowane zostaną trzy instrumenty aktywnej integracji:

1. aktywizacja zdrowotna – terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna (dla wszystkich uczestników projektu),

2. aktywizacja społeczna – trening kompetencji i umiejętności społecznych (dla wszystkich uczestników projektu),

3. aktywizacja edukacyjna – zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizacje zawodową:

a) KURS – Sprzedawca w handlu detalicznym z obsługą kas fiskalnych i wizualizacja towaru wraz z profesjonalną obsługą klienta (dla 7 uczestników projektu),

b) KURS – Magazynier + kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych + uprawnienia UDT (dla 3 uczestników projektu),

c) KURS – Opiekun dziecięcy i opiekun osoby dorosłej z podstawami języka niemieckiego (dla 4 uczestników projektu),

d) KURS – Podstawy obsługi komputera (dla wszystkich uczestników projektu).

Powyższe działania realizowane będą w ramach zawartych i realizowanych kontraktów socjalnych z uczestnikami w okresie od kwietnia 2012 r. do listopada 2012 r. i będą finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby uczestniczące w projekcie otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych liczone jako wkład własny gminy.

Nad prawidłową realizacją projektu czuwa zespół projektowy w składzie:

1. Urszula Skała – kierownik ośrodka

2. Anna Kurek – koordynator projektu

3. Helena Dyda – specjalista pracy socjalnej (etat przyznany w związku z realizacją projektu)

4. Celina Nankiewicz – księgowa

Tegoroczny budżet projektu wynosi 160.256,70 zł..