Designed by: cezaskal 2007-2009 © GOPS w Złotoryi

www.gminnafotografia.blo.pl

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zapraszamy na naszą nową stronę pod adresem:

www.gops.zlotoryja.com.pl

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
GMINNEGO ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO

Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Złotoryja
na lata 2012 - 2015

Regulamin Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego

Powołanie
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Działa już Zespół Interdyscyplinarny Gminy Złotoryja.

Zespół składa się z 10 osób, a jego członkowie to przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i służby zdrowia. Pierwsze spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Złotoryja powołanego Uchwałą Rady Gminy Złotoryja oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Złotoryja odbyło się 20 stycznia 2012 r. w Urzędzie Gminy Złotoryja. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na członków zespołu obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W związku z powyższym członkowie Zespołu złożyli stosowne oświadczenia o ochronie danych osobowych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym stało się zadaniem gminy na mocy przepisu zawartego w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późń. zm. ). Przepis ten został wprowadzony do ustawy przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 125, poz. 842 ). Głównym zadaniem powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego będzie realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez diagnozowanie problemu, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. Pozwoli to na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań pomocowych ukierunkowanych na rzecz ofiar przemocy oraz środowisk zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska.

Z mocy ustawy obsługę organizacyjną – techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, dlatego też wszelkie sytuacje związane z podejrzeniem stosowania przemocy, osoby zainteresowane powinny zgłaszać do pracowników tut. ośrodka pomocy społecznej lub pozostałych członków Zespołu Interdyscyplinarnego