Designed by: cezaskal 2007-2009 © GOPS w Złotoryi

www.gminnafotografia.blo.pl

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zapraszamy na naszą nową stronę pod adresem:

www.gops.zlotoryja.com.pl

Zakres Działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi

Zadania ośrodka:

- Własne gminy o charakterze obowiązkowym:
1) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego
ubrania osobom tego potrzebującym,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom
niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia,
6) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
7) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę,
która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem
lub rodzeństwem,
8) praca socjalna,
9) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
spoecjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi ,
10) prowadzenie i zapewnianie miejsc w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia rodzinnego lub mieszkaniach chronionych,
11) tworzenie gminnego systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem
i rodziną,
12) dożywianie dzieci,
13) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
14) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności
za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
15) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu informatycznego,
- Własne gminy fakultatywne:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy
w naturze,
3) prowadzenie i zapewnianie miejsc w domach pomocy społecznej
i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich
osób wymagających opieki,
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej
wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych,
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie
upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach
pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
zawodowego i o szkoleniach.

- Zadania zlecone gminy
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia,
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi ,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie
wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy
społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin
i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
7) prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych
i wydawanie decyzji w tych sprawach.